ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Language Center Songkhla Rajabhat University

หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ภาษา การบริหารงาน บุคลากร สารประชาสัมพันธ์ บริการ ปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อ
    

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา >>
ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ >> 08-99791945, 074-336933, 074-336987
เบอร์โทรศัพท์ภายใน >> 267
ระบบโทรศัพท์ VolP >> 1267
Contact Us >>

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ต่างๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ศูนย์บ่มเพาะคนดี 
   
Edutainment
Chris Delivery เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
English Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายการทีวี English On Tour
รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” (Wink Wink English)
   
สถิติการเข้าชมเว็บใชต์
 
Today : 19  
Yesterday : 63  
This Month : 1664  
Last Month : 6259  
Start : 2011-08-29
1 User ออนไลน์  
ไอพีของคุณคือ 54.196.9.38
 
 
แบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 
เมนูสำหรับนักศึกษา
 
เมนูรอง

 
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 
     
ภาพกิจกรรม >> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการอบรม ภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการอบรม หลักสูตร สนทนาภาษามลายูเบื้องต้น แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาอินโดนีเซีย 1 แก่อาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่  7 - 23 มีนาคม 2559
โครงการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษจีน 2 แก่อาจารย์และบุคลากร
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาอินโดนีเซีย 1 แก่อาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "สนทนาภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 19 - 28 มกราคม ถึง 2 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 18 - 27 มกราคม ถึง 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" เมื่อวันที่ 19 - 28 มกราคม ถึง 2 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "การออกเสียงภาษาอังกฤษ" เมื่อวันที่ 18 - 27 มกราคม ถึง 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาจีน 1 แก่อาจารย์และบุคลากร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง)”
วันที่ 18 - 21, 25 - 28 มกราคม ถึง 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อำนวยการและกรรมการศูนย์ภาษา เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา