ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Language Center

หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ภาษา การบริหารงาน บุคลากร ประชาสัมพันธ์ บริการ ปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อ
           ศูนย์ภาษาวิทยาลัยครูสงขลา จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2526ศูนย์ภาษาเปิดดำเนินการครั้งแรก
ที่วิทยาลัยครูจันทร์เกษม กรุงเทพมหานคร
           หลังจากนั้นศูนย์ภาษา ได้จัดตั้งขึ้นที่วิทยาลัยครูสงขลาในภาคใต้และวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาษาในแต่ละภาคทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิทยาลัยครในภาค
ูนั้น ๆ ศูนย์ภาษาวิทยาลัยครูสงขลาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ 5 แห่ง คือ
วิทยาลัยครูยะลา
           วิทยาลัยครูภูเก็ต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยครูสงขลา
ูภายใต้การดูแลและการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยศึกษานิเทศน์ก์ กรมการฝึกหัดครูต่อมาูีศูนย์ภาษา

ของวิทยาลัยครูอื่น ๆ เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นจนเกือบจะครบทั้ง 41 สถาบัน

            ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎแต่ละแห่ง จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ภาษาของตนเองและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายตามจุดประสงค์และเป้าหมายของมหาลัยนั้น ๆ
 
           แหล่งบริการทางทางภาษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
           เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านภาษาที่ทันสมัยของสถาบันและท้องถิ่น
 
           1. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป
           2. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยตนเอง (Self Access Learning)
           3. บริการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
           4. บริการทรัพยากรสารนิเทศด้านภาษา
 
           1. เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่ท้องถิ่น
           2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
           3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านภาษาแก่ท้องถิ่น
          
 

 

 

 

 

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ต่างๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ศูนย์บ่มเพาะคนดี 
   
Edutainment
Chris Delivery เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
English Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายการทีวี English On Tour
รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” (Wink Wink English)
   
สถิติการเข้าชมเว็บใชต์
 
Today : 116  
Yesterday : 37  
This Month : 1781  
Last Month : 2629  
Start : 2011-08-29
1 User ออนไลน์  
ไอพีของคุณคือ 54.147.213.234
 
 
แบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 
เมนูสำหรับนักศึกษา
 
เมนูรอง

 
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
   
     
ภาพกิจกรรม >> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง Fun with English
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน, 1 – 2 ธันวาคม 2557
โครงการติดตามและประเมินผลความสำเร็จการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สังคม ณ โรงเรียนวัดหนองหอยและโรงเรียนบ้านม่วงงาม วันที่ 25 สิงหาคม 2557
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 25 กรกฎาคม 2557