ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Language Center Songkhla Rajabhat University

หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ภาษา การบริหารงาน บุคลากร สารประชาสัมพันธ์ บริการ ปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อ
           ศูนย์ภาษาวิทยาลัยครูสงขลา จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2526ศูนย์ภาษาเปิดดำเนินการครั้งแรก
ที่วิทยาลัยครูจันทร์เกษม กรุงเทพมหานคร
           หลังจากนั้นศูนย์ภาษา ได้จัดตั้งขึ้นที่วิทยาลัยครูสงขลาในภาคใต้และวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาษาในแต่ละภาคทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิทยาลัยครในภาค
ูนั้น ๆ ศูนย์ภาษาวิทยาลัยครูสงขลาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ 5 แห่ง คือ
วิทยาลัยครูยะลา
           วิทยาลัยครูภูเก็ต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยครูสงขลา
ูภายใต้การดูแลและการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยศึกษานิเทศน์ก์ กรมการฝึกหัดครูต่อมาูีศูนย์ภาษา

ของวิทยาลัยครูอื่น ๆ เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นจนเกือบจะครบทั้ง 41 สถาบัน

            ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎแต่ละแห่ง จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ภาษาของตนเองและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายตามจุดประสงค์และเป้าหมายของมหาลัยนั้น ๆ
 
           แหล่งบริการทางทางภาษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
           เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านภาษาที่ทันสมัยของสถาบันและท้องถิ่น
 
           1. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป
           2. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยตนเอง (Self Access Learning)
           3. บริการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
           4. บริการทรัพยากรสารนิเทศด้านภาษา
 
           1. เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่ท้องถิ่น
           2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
           3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านภาษาแก่ท้องถิ่น
          
 

 

 

 

 

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ต่างๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ศูนย์บ่มเพาะคนดี 
   
Edutainment
Chris Delivery เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
English Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายการทีวี English On Tour
รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” (Wink Wink English)
   
สถิติการเข้าชมเว็บใชต์
 
Today : 3  
Yesterday : 41  
This Month : 355  
Last Month : 8827  
Start : 2011-08-29
1 User ออนไลน์  
ไอพีของคุณคือ 23.22.140.143
 
 
แบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 
เมนูสำหรับนักศึกษา
 
เมนูรอง

 
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
     
ภาพกิจกรรม >> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ผู้อำนวยการและกรรมการศูนย์ภาษา เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง Fun with English
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนประดู่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 สิงหาคม 2558
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานระดับนานาชาติ
วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2558
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสายงานวิชาการ
วันที่ 8 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เจ้าหน้าที่)
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อาจารย์)
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมปรับความรู้พื่นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปรกติ
โดยใช้ โปรแกรม ELLIS
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อบรมโครงการฝึกปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (TOEIC)
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการส่งสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน : ประเมินความสามารถตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษในสังกัด สพม.เขต 16 ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2558 
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง Fun with English
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558