ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Language Center Songkhla Rajabhat University

หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ภาษา การบริหารงาน บุคลากร สารประชาสัมพันธ์ บริการ ปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อ
           ศูนย์ภาษาวิทยาลัยครูสงขลา จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2526ศูนย์ภาษาเปิดดำเนินการครั้งแรก
ที่วิทยาลัยครูจันทร์เกษม กรุงเทพมหานคร
           หลังจากนั้นศูนย์ภาษา ได้จัดตั้งขึ้นที่วิทยาลัยครูสงขลาในภาคใต้และวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาษาในแต่ละภาคทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิทยาลัยครในภาค
ูนั้น ๆ ศูนย์ภาษาวิทยาลัยครูสงขลาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ 5 แห่ง คือ
วิทยาลัยครูยะลา
           วิทยาลัยครูภูเก็ต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยครูสงขลา
ูภายใต้การดูแลและการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยศึกษานิเทศน์ก์ กรมการฝึกหัดครูต่อมาูีศูนย์ภาษา

ของวิทยาลัยครูอื่น ๆ เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นจนเกือบจะครบทั้ง 41 สถาบัน

            ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎแต่ละแห่ง จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ภาษาของตนเองและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายตามจุดประสงค์และเป้าหมายของมหาลัยนั้น ๆ
 
           แหล่งบริการทางทางภาษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
           เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านภาษาที่ทันสมัยของสถาบันและท้องถิ่น
 
           1. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป
           2. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยตนเอง (Self Access Learning)
           3. บริการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
           4. บริการทรัพยากรสารนิเทศด้านภาษา
 
           1. เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่ท้องถิ่น
           2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
           3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านภาษาแก่ท้องถิ่น
          
 

 

 

 

 

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ต่างๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ศูนย์บ่มเพาะคนดี 
   
Edutainment
Chris Delivery เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
English Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายการทีวี English On Tour
รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” (Wink Wink English)
   
สถิติการเข้าชมเว็บใชต์
 
Today : 8  
Yesterday : 24  
This Month : 591  
Last Month : 929  
Start : 2011-08-29
1 User ออนไลน์  
ไอพีของคุณคือ 54.80.247.119
 
 
แบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 
เมนูสำหรับนักศึกษา
 
เมนูรอง

 
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 
     
ภาพกิจกรรม >> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning English for ASEAN ครั้งที่ 2 หลักสูตร Communicative English 1 เมื่อวันที่ 13, 15, 20, 22, 27 และ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 - 19.30 น.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาจีนพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21, 23, 28, 30 มีนาคม และ 4, 5 เมษายน 2560 เวลา 17.00 - 19.30 น.
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร Tourism Chinese เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 2, 7, 9, 14, 16 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 19.30 น. 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร Preparation for Ellis Placement test รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23-26, 30-31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6-9 และ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2, 6-9 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง)" เมื่อวันที่ 6-9, 19-22, 26-29 ธันวาคม 2559 สำหรับศาลาธนารักษ์ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Bahasa Melayu to ASEAN หลักสูตร สนทนาภาษามลายู สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning English to ASEAN หลักสูตร Modern English Communicatio to ASEAN สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Bahasa Melayu to ASEAN หลักสูตรภาษามลายูพื้นฐาน สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning English to ASEAN หลักสูตร Communicative English for Preparing to ASEAN สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CLT Techniques and Materials สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา (สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1) เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านภาษามลายู สำหรับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านภาษาจีน สำหรับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559
โครงการอบรม ภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการอบรม หลักสูตร สนทนาภาษามลายูเบื้องต้น แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาอินโดนีเซีย 1 แก่อาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่  7 - 23 มีนาคม 2559
โครงการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษจีน 2 แก่อาจารย์และบุคลากร
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาอินโดนีเซีย 1 แก่อาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "สนทนาภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 19 - 28 มกราคม ถึง 2 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 18 - 27 มกราคม ถึง 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" เมื่อวันที่ 19 - 28 มกราคม ถึง 2 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร "การออกเสียงภาษาอังกฤษ" เมื่อวันที่ 18 - 27 มกราคม ถึง 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาจีน 1 แก่อาจารย์และบุคลากร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง)”
วันที่ 18 - 21, 25 - 28 มกราคม ถึง 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อำนวยการและกรรมการศูนย์ภาษา เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา