ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Language Center

หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ภาษา การบริหารงาน บุคลากร ประชาสัมพันธ์ บริการ ปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อ
ข่าวเด่น

  • Css Template Preview
  • Css Template Previewคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ต่างๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ศูนย์บ่มเพาะคนดี 
   
Edutainment
Chris Delivery เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
English Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายการทีวี English On Tour
รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” (Wink Wink English)
   
สถิติการเข้าชมเว็บใชต์
 
Today : 84  
Yesterday : 65  
This Month : 84  
Last Month : 5201  
Start : 2011-08-29
1 User ออนไลน์  
ไอพีของคุณคือ 54.145.231.20
 
 
แบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 
เมนูสำหรับนักศึกษา
   
เมนูรอง

 
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
     
ภาพกิจกรรม >> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน, 1 – 2 ธันวาคม 2557
โครงการติดตามและประเมินผลความสำเร็จการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สังคม ณ โรงเรียนวัดหนองหอยและโรงเรียนบ้านม่วงงาม วันที่ 25 สิงหาคม 2557
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 25 กรกฎาคม 2557
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ภาษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2557
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสอนและการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย (นอกเวลาราชการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"

โครงการ "ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)"
โครงการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี ๒๕๕๖