ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Language Center Songkhla Rajabhat University

หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ภาษา การบริหารงาน บุคลากร สารประชาสัมพันธ์ บริการ ปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อ
ข่าวเด่น

  • Css Template Preview
  • Css Template Previewคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ต่างๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ศูนย์บ่มเพาะคนดี 
   
Edutainment
Chris Delivery เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
English Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายการทีวี English On Tour
รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” (Wink Wink English)
   
สถิติการเข้าชมเว็บใชต์
 
Today : 18  
Yesterday : 40  
This Month : 410  
Last Month : 8827  
Start : 2011-08-29
1 User ออนไลน์  
ไอพีของคุณคือ 54.87.58.9
 
 
แบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 
เมนูสำหรับนักศึกษา
 
เมนูรอง

 
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
     
ภาพกิจกรรม >> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ผู้อำนวยการและกรรมการศูนย์ภาษา เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง Fun with English
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนประดู่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 สิงหาคม 2558
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานระดับนานาชาติ
วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2558
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสายงานวิชาการ
วันที่ 8 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เจ้าหน้าที่)
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Language to ASEAN
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อาจารย์)
วันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมปรับความรู้พื่นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปรกติ
โดยใช้ โปรแกรม ELLIS
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อบรมโครงการฝึกปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (TOEIC)
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการส่งสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน : ประเมินความสามารถตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษในสังกัด สพม.เขต 16 ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2558 
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง Fun with English
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558